Starter Plan ราคา 2,000 บาทต่อปี*

*ราคาข้างต้นไม่รวมถึงค่าออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ Design & Develop
- กรณีต้องการจัดทำเว็บไซต์จะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเพียง 3,000.- เท่านั้น

Preview - Starter Plan ราคา 2,000 บาทต่อปี*